ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện của nền tảng VMG eKYC

     Các điều khoản và điều kiện này chi phối quyền truy cập của Quý khách vào thông tin có trên trang web VMG eKYC sử dụng giao diện chương trình ứng dụng VMG eKYC (các API), và các tài liệu liên quan do chúng tôi cung cấp trên các ứng dụng web, hoặc các ứng dụng di động do Quý khách sở hữu và kiểm soát.

     Để sử dụng trang Web, Nền tảng và Dịch vụ, Quý khách phải chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu Quý khách sử dụng các Nền tảng và Dịch vụ VMG eKYC để tích hợp vào sản phẩm của mình để triển khai cho khách hàng, Quý khách đồng ý kết hợp các Điều khoản này vào sản phẩm đó và đảm bảo rằng khách hàng của Quý khách phải tuân thủ các Điều khoản này.

     Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật Nền tảng bất kỳ lúc nào để áp đặt các hạn chế hoặc giới hạn bổ sung đối với Dịch vụ, hoặc để thay đổi, sửa đổi, cập nhật các khoản phí được tính cho tất cả hoặc một phần của Dịch vụ. VMG không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác được Dịch vụ duy trì hoặc truyền tải. VMG có thể quyết định những tính năng nào sẽ bao gồm trong Dịch vụ và có nên đặt chúng là tùy chọn hay bắt buộc. VMG có quyền thay đổi các thông lệ và giới hạn chung này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không có thông báo.

     Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các Điều khoản bất kỳ lúc nào và đăng các Điều khoản mới sửa đổi lên Trang Web. VMG sẽ gửi thông báo cho Quý khách những thay đổi nếu luật pháp yêu cầu. Nếu Quý khách không đồng ý với các sửa đổi, Quý khách phải ngừng sử dụng Nền tảng và xóa Dịch vụ khỏi sản phẩm của Quý khách. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc Quý khách đã chấp nhận các Điều khoản mới mà chúng tôi đã cập nhật.

2. API KEY

     Trên thông tin tài khoản của Quý khách, chúng tôi sẽ cấp cho Quý khách khóa bảo mật để sử dụng được nền tảng VMG eKYC mà Quý khách đã mua của chúng tôi. Quý khách không nên chia sẻ khóa này với bất kỳ ai. Nếu có, Quý khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào mà người đó thực hiện. Nếu Quý khách nghi ngờ có ai đó sử dụng khóa bảo mật của Quý khách mà chưa được sự cho phép, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@vmgmedia.vn.

3. Điều kiện và quyền sử dụng

    Nếu Quý khách đăng ký sử dụng VMG eKYC cho một công ty, Quý khách phải được ủy quyền hợp lệ để đại diện cho công ty đó. Việc Quý khách đồng ý các Điều khoản, có nghĩa rằng Quý khách thay mặt công ty và tất cả nhân viên của công ty đồng ý các Điều khoản này. Nếu Quý khách đăng ký Nền tảng và Dịch vụ cho riêng cá nhân Quý khách, chỉ riêng Quý khách bị ràng buộc bởi các Điều khoản của chúng tôi.

4. Giấy phép

     a) Khi Quý khách đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và các yêu cầu thanh toán cho Dịch vụ, VMG cấp cho Quý khách một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng để sử dụng Nền tảng nhằm hiển thị giao diện và triển khai Dịch vụ trên Sản phẩm của Quý khách, hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Điều khoản này. Quý khách không được cài đặt hoặc sử dụng VMG eKYC cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

     b) Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn, Nền tảng và Dịch vụ đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

     c) Quý khách sẽ không được quyền bán, chuyển nhượng, thuê/cho thuê hoặc cấp phép sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của VMG eKYC nếu không có sự đồng ý của VMG.

     d) Trong trường hợp các tính năng của Dịch vụ được hợp tác cung cấp bởi một bên thứ 3 khác, VMG sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại và thông báo các chính sách, yêu cầu hoặc hướng dẫn của bên thứ 3 đó.

5. Điều khoản tích hợp

     a) Dịch vụ bao gồm thương hiệu cho VMG eKYC. Quý khách đồng ý không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ nhãn hiệu nào có trong Dịch vụ. Quý khách không được hiển thị logo của VMG eKYC trên Sản phẩm của mình (hoặc cách khác) ngoài (i) thông qua việc hiển thị Dịch vụ theo các nguyên tắc về Thương hiệu của Nền tảng VMG eKYC có tại https://ekyc.VMG.vn/vi/shopping_guide và (ii) chỉ dành cho mục đích của việc tiết lộ rằng Sản phẩm của Quý khách đã triển khai Dịch vụ theo cách không gợi ý thêm bất kỳ mối quan hệ hoặc sự chứng thực nào về Sản phẩm của Quý khách bởi VMG.

     b) Ngoài các tùy chọn cấu hình API do VMG eKYC cung cấp, Quý khách không được hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thay đổi, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ giao diện người dùng, tính năng hoặc chức năng nào của Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của VMG.

     c) Quý khách không được cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sao chép, đảo ngược thiết kế, dịch ngược hoặc tháo rời mã của VMG eKYC, Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc xây dựng các phương pháp thay thế để truy cập Dịch vụ khác với những gì được cung cấp thông qua Nền tảng (ngoại trừ một số giới hạn phạm vi các hạn chế đó bị nghiêm cấm theo luật hiện hành).

     d) VMG eKYC cấp phép cho các thành phần nhất định của Nền tảng (ví dụ: VMG eKYC HTML Embed) theo một giấy phép phần mềm. Trong những trường hợp này, Quý khách đồng ý không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu VMG eKYC nào, bao gồm cả những nhãn hiệu ban đầu được tích hợp trong mã mà chúng tôi cung cấp, trong bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của mã đó trừ khi (i) nó tuân theo các nguyên tắc về thương hiệu có tại http://ekyc.VMG.vn hoặc (ii) Quý khách đã tham gia vào một thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu bằng văn bản riêng biệt với VMG eKYC.

     e) Quý khách đồng ý cập nhật khóa bảo mật do VMG eKYC cung cấp liên quan đến các sửa đổi đối với Dịch vụ hoặc Nền tảng một cách hợp lý và kịp thời sau khi VMG cung cấp.

     f) VMG eKYC có thể cập nhật các tệp trên máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thay đổi chức năng của Nền tảng hoặc Dịch vụ và Quý khách đồng ý với những cập nhật đó.

     g) Khi người dùng tương tác với Dịch vụ, VMG eKYC nhận và lưu trữ một số thông tin tổng hợp bao gồm: số lượt tương tác, các tính đã tương tác, thời gian, trạng thái thực hiện. VMG eKYC có thể chia sẻ với các chi nhánh, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ của VMG eKYC để cải tiến, tiếp thị và nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ của mình và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.

     h) VMG eKYC có quyền đặt ra các giới hạn đối với quyền truy cập vào Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

     i) Các Điều khoản này không cho phép Quý khách nhận bất kỳ hỗ trợ nào cho Nền tảng hoặc Dịch vụ, trừ khi Quý khách thực hiện các thỏa thuận riêng với VMG eKYC và thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến hỗ trợ đó (nếu có). Bất kỳ hỗ trợ nào do VMG eKYC cung cấp sẽ phải tuân theo Điều khoản được sửa đổi bởi thỏa thuận hỗ trợ liên quan.

     j) Theo đây, Quý khách có thể cung cấp cho VMG eKYC một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại để hiển thị tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, ​​tên miền của Quý khách và những thứ tương tự nhằm mục đích quảng bá hoặc quảng cáo cho Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi mà Quý khách sử dụng.

     l) Quý khách không được bán hoặc hiển thị bất kỳ quảng cáo, khuyến mãi hoặc tài trợ nào trong Dịch vụ (đầu video, cuối video).

6. Bản dùng thử

     a) VMG eKYC có quyền xác định xem Quý khách có đủ điều kiện để đăng ký dùng thử miễn phí Dịch vụ hay không.

     b) Chúng tôi có quyền giới hạn số lần dùng thử miễn phí cho mỗi tài khoản và thực hiện các hành động để ngăn chặn việc lạm dụng.

     c) Quý khách phải đồng ý với các Điều khoản này để đủ điều kiện dùng thử miễn phí.

     d) Trong thời gian dùng thử miễn phí, Quý khách chỉ được phép truy cập và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ trong phạm vi được VMG eKYC cho phép. VMG eKYC không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào để cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho Quý khách trong thời gian dùng thử miễn phí của Quý khách. VMG có thể thay đổi các điều kiện của bản dùng thử miễn phí hoặc ngừng hoàn toàn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

     e) Trong thời gian dùng thử miễn phí, Quý khách chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho mục đích nội bộ. VMG eKYC nghiêm cấm Quý khách triển khai Dịch vụ trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động công khai hoặc riêng tư nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào (“Triển khai trực tiếp”) trong thời gian dùng thử miễn phí, bao gồm nhưng không giới hạn (i) cho mục đích tạo doanh thu quảng cáo trực tiếp hoặc gián tiếp từ Dịch vụ, (ii) như một động cơ để tải xuống các thanh công cụ, plugin hoặc tải xuống thuộc bất kỳ loại nào, (iii) như một phần của dịch vụ trả phí dưới bất kỳ hình thức nào, (iv) để cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ trả phí hoặc không trả phí nào cho khách hàng của Quý khách hoặc người dùng, hoặc (v) như một phần của bất kỳ hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền thông dưới bất kỳ hình thức nào. VMG eKYC bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để chấm dứt bản dùng thử miễn phí của Quý khách và tạm ngưng khóa API của Quý khách nếu họ xác định theo quyết định riêng của mình rằng bản dùng thử miễn phí của Quý khách là Bản triển khai trực tiếp.

     f) VMG có thể liên hệ với Quý khách bất cứ lúc nào và Quý khách sẽ có tùy chọn để hủy đăng ký nhận những liên lạc này.

7. Quy trình cung cấp dịch vụ

      Khách hàng tạo tài khoản trên website https://ekyc.vmgmedia.vn/dang-ky, sau đó Đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Tiếp theo, lựa chọn “Tải SDK” để download tích hợp vào hệ thống hoặc có thể sử dụng ngay trên web bằng việc lựa chọn “Trải nghiệm eKYC web”. Từ đây, khách hàng có thể dùng thử dịch vụ của VMG eKYC hoặc tiến hành mua dịch vụ theo các gói cước.

8. Biểu phí và gói cước

      Khách hàng có thể tham khảo biểu phí sử dụng giải pháp VMG eKYC trên website https://ekyc.vmgmedia.vn/goi-cuoc hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có mức giá tốt nhất.

9. Điều khoản khi sử dụng

     (a) Quý khách có thể chấm dứt Dịch vụ bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không, bằng cách xóa tài khoản của Quý khách, hủy đăng ký Dịch vụ và vô hiệu hóa quyền truy cập Nền tảng và sử dụng Dịch vụ của Sản phẩm của Quý khách.

     (b) Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền và giấy phép của Quý khách để truy cập, sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Nền tảng và Dịch vụ, hoặc chấm dứt toàn bộ các Điều khoản này (và theo đó, chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ của Quý khách) có hoặc không có thông báo nếu VMG xác định rằng việc cung cấp thông báo trước sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cung cấp Dịch vụ của VMG eKYC.

     (c) Ngoài ra, Chúng tôi có thể đình chỉ quyền và giấy phép của Quý khách để truy cập và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ hoặc chấm dứt toàn bộ các Điều khoản này (và theo đó, quyền sử dụng Dịch vụ của Quý khách), vì lý do có hiệu lực như được nêu dưới đây:

     Ngay lập tức khi có thông báo nếu:

     (i) VMG xác định rằng Sản phẩm của Quý khách có hại hoặc không phù hợp với danh tiếng và thiện chí của VMG,

     (ii) Nếu Quý khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng Quý khách đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi,

     (iii) Có sự gia tăng đột biến bất thường trong việc sử dụng Dịch vụ của Quý khách mà có lý do để tin rằng lưu lượng truy cập hoặc việc sử dụng đó là gian lận hoặc tác động tiêu cực đến khả năng hoạt động của Dịch vụ

     iv) Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi cho Quý khách nếu việc cung cấp dịch vụ cho Quý khách bị cấm theo luật hiện hành, không thực tế hoặc không khả thi vì lý do pháp lý hoặc khi Quý khách giải thể, không tiếp tục kinh doanh, chuyển nhượng cho đơn vị/cá nhân khác vì lợi ích của chủ nợ, hoặc nếu Quý khách là đối tượng của việc phá sản tự nguyện/không tự nguyện.

     Ngay lập tức và không cần thông báo nếu Quý khách không có nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ Dịch vụ nào hoặc nếu bất kỳ cơ chế thanh toán nào Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ hoặc các khoản phí bị từ chối đối với cơ chế thanh toán đó.

     Năm (5) ngày sau khi chúng tôi cung cấp thông báo cho Quý khách nếu Quý khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này và theo quyết định riêng của chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi, không khắc phục được vi phạm đó trong khoảng thời gian 5 ngày đó.

     d) Sau khi chúng tôi tạm ngừng việc Quý khách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do gì: (i) phí sẽ tiếp tục tích lũy cho bất kỳ Dịch vụ nào mà Quý khách vẫn đang sử dụng, bất kể việc tạm ngưng; (ii) Quý khách vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các khoản phí, lệ phí và bất kỳ nghĩa vụ nào khác mà Quý khách đã phát sinh cho đến ngày tạm ngừng đối với Dịch vụ; và (iii) tất cả các quyền của Quý khách đối với Dịch vụ sẽ bị chấm dứt trong thời gian tạm ngừng.

     e) Khi chấm dứt các Điều khoản này hoặc quyền truy cập của Quý khách vào Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì:

     (i) Quý khách vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các khoản phí, lệ phí và bất kỳ nghĩa vụ nào khác mà Quý khách đã phát sinh cho đến ngày chấm dứt đối với Dịch vụ;

     (ii) Tất cả các quyền và giấy phép mà VMG eKYC cấp cho Quý khách ở đây sẽ chấm dứt,

     (iii) Quý khách sẽ ngay lập tức xóa Dịch vụ khỏi Sản phẩm của mình và xóa tất cả các bản sao của Nền tảng khỏi tất cả các máy tính, ổ cứng, mạng và phương tiện lưu trữ khác,

     (iv) Tất cả nội dung của Quý khách trên Dịch vụ (nếu có) có thể bị VMG eKYC xóa vĩnh viễn.

10. Thông báo/ Liên hệ

     Chúng tôi có thể gửi cho Quý khách bất kỳ thông báo nào, bao gồm cả những thông báo liên quan đến những thay đổi đối với các Điều khoản này, đến địa chỉ email Quý khách đã cung cấp khi yêu cầu khóa API của mình hoặc thông qua bất kỳ phương tiện hợp lý nào khác. Mọi thông báo cho VMG eKYC phải được gửi đến Văn phòng VMG, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội qua các hình thức liên hệ trên website cung cấp.